Nasze biuro oferuje ubezpieczenia dobrze znanego i cenionego ubezpieczyciela jakim jest ERGO HESTIA

Dlaczego warto skorzystać z tego ubezpieczenia?

Jesteś Polakiem – płacisz ZUS. Dlatego idąc do lekarza bądź szpitala nie płacisz i nikt nie wystawia ci rachunku. No, chyba że nie mieści się to w ramach ”bezpłatnego” leczenia. Nawet śmigłowiec poleci z tobą do instytutu, jeżeli okaże się to konieczne i też za to nie zapłacisz.
Co innego za granicą RP. Tam płacisz za wszystko. Dlatego warto skorzystać z proponowanego pakietu ubezpieczeń dla płetwonurków z którym proponujemy się zapoznać.
Czy 7,50 zł za jeden dzień to duża składka??? Zastanów się.
A w ramach tej składki masz gwarancję pokrycia finansowego leczenia w zagranicznej klinice oraz szereg usług assistance. Wzywasz karetkę, śmigłowiec, przebywasz w szpitalu, przechodzisz zabieg operacyjny czy leczenie hiperbaryczne, kontaktujesz się z Centrum Alarmowym a oni załatwiają w bezpośredni sposób pokrycie z tym związanych płatności.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenia nurkowe?

– zakresy ochrony oraz definicje są konsultowane w środowisku płetwonurków i instruktorów,
– pośrednicy ubezpieczeniowi posiadają wiedzę zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i nurkowania,
– pakiet posiada modułowa budowę ochrony co pozwala na indywidualne dopasowanie ubezpieczenia,
– zapewnia dedykowany serwis informacyjny.

Ubezpieczenie Podróżne

W pakiecie Hestia Podróże ubezpieczysz:
– koszty leczenia, koszty transportu i repatriacji,
– następstwa nieszczęśliwych wypadków,
– koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”,
– koszty pobytu osoby towarzyszącej,
– koszty ratownictwa,
– odpowiedzialność cywilna,
– bagaż,
– koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
– koszty przerwania podróży,
– koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
– sprzęt narciarski.

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku
Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12 . Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Warto wiedzieć
Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Dlatego warto pamiętać, że:
– leczenie za granicą jest bardzo drogie,
– minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
* ubezpieczenie kosztów leczenia,
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
* ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
– w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy – assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
– od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
– w przypadku kosztów, poniesionych na zakup lekarstw, rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

Ubezpieczenia Podróżne dla Płewtonurków

Koszty Leczenia poza granicami kraju łącznie z leczeniem hiperbarycznym i innym specjalistycznym w wyniku wypadku nurkowego. Pokrycie transportu ratowniczego w tym powietrznego oraz służb ratownictwa specjalistycznego np. na morzu lub pod wodą.

Usługi Assistance to zestaw usług oraz zakresów finansowego pokrycia czynności niezbędnych w trakcie zdarzenia losowego za granicą. Do najciekawszych zaliczyć trzeba m. in. organizację transportu chorego, powiadomienie rodziny oraz zapewnienie jej przebywania przy poszkodowanym w celu opieki, zastępstwo procesowe, pomoc prawna czy złożenie kaucji.

Ubezpieczenie Bagażu. Oprócz zwykłego bagażu podróżnego istnieje możliwość ochrony zabieranego ze sobą sprzętu nurkowego od ryzyk żywiołowych jak również od kradzieży i rabunku. OC ubezpieczenie od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w zakresie standardowym.

NNW ubezpieczenie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierć w zakresie standardowym.

Suma ubezpieczenia do wyboru od 200.000 do 500.000 PLN

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania

Ubezpieczenie chroni instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia lub stażu oraz przewodnika nurkowego od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych uchybieniami w trakcie szkolenia oraz przewodnictwa nurkowego. Ochrona obejmuje również inne czynności związane z profesją m. in. prowadzenie jednostki pływającej, mieszanie gazów oddechowych i napeł nianie butli oraz prowadzenie akcji ratunkowej w wodzie. Ochronie podlega: –
– ubezpieczony,
– osoby, za których działania jest odpowiedzialny z mocy prawa,
– osoby zastępujące ubezpieczonego podczas jego nieobecności.

Suma ubezpieczenia do wyboru od 200.000 do 1.000.000 PLN

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka

Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania. Ważne ryzyka, na które należy zwrócić uwagę to: –
– odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć),
– uszkodzenia ciała innemu pełwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenie butlą,
– zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim.

Powyższa ochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacjach gdy trudno dopatrzyć się bezpośredniej winy. Jednak nakłada na nas obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenia obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta. Świadczenia ubezpieczyciela obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami.

Suma ubezpieczenia do wyboru od 200.000 do 1.000.000 PLN

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie przez 24 godziny na całym świecie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierć, nawet jeżeli ciało pozostaje zaginione.

Do zdarzeń chronionych możemy zaliczyć m. in. choroby i urazy nurkowe, zakłucia i ukaszenia, pogryzienia, otarcia, złamania.

Ubezpieczenie jest konstrukcja modułową, którą można dowolnie konfigurować oraz rozszerzać o świadczenia dodatkowe np. zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji.
– świadczenie proporcjonalne; wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu,
– świadczenie progresywne; im wyższy uszczerbek na zdrowiu tym większy procent wypłacanej sumy,
– świadczenie stałe; każdy uszczerbek na zdrowiu jest określona stała kwota.

Suma ubezpieczenia do wyboru od 20.000 do 30.000 PLN

Szczegółowych informacji na temat Pakietu Ubezpieczeń dla Płetwonurków oraz ubezpieczeń podróżnych można uzyskać w naszym Centrum Nurkowym, lub wysyłając maila na adres: octopus@octopus.net.pl